Đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn công việc

Nguyên tắc của việc đánh giá năng lực theo tiêu chuẩn công việc là so sánh yêu cầu công việc với năng lực cá nhân. Từ sự so sánh này, người ta sẽ đánh giá được nhân viên có đáp ứng được nhu cầu năng lực hay không và đáp ứng được mức độ nào.