Xác định giá trị công việc theo phương pháp tính điểm

Xác định giá trị công việc là quá trình nghiên cứu, xác định một cách hệ thống giá trị tương đối của công việc trong mối tương quan với các công việc khác của doanh nghiệp. Xác định giá trị tương đối của công việc dựa trên các đánh giá nhất quán, minh bạch, rõ ràng về các thành phần cấu thành nên giá trị công việc trong tổ chức.

Phát triển thang điểm cho các tiêu chí xác định giá trị công việc

Xác định thang điểm trong xác định giá trị công việc giữ vai trò then chốt về khía cạnh kỹ thuật khi thiết lập bảng lương doanh nghiệp. Khi thiết lập thang điểm, cần chỉ rõ chính xác mỗi tiêu chí có bao nhiêu điểm và mỗi cấp độ của tiêu chí đạt bao nhiêu điểm.

Phương pháp xây dựng bảng lương

Bảng lương hay bảng lương chức danh (Salary scale) là bảng xác định khỏang cách lương cho mỗi ngạch chức danh công việc (1). Bảng lương gồm có một hay nhiều ngạch lương.

Phân phối quỹ lương của khối không trực tiếp sản xuất kinh doanh bằng lương hiệu quả công việc P3

Việc phân phối quỹ lương một cách hợp lý và công bằng luôn là một thách thức đối với bộ phận nhân sự.

Liên hệ

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ KeeView

217/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 0937.99.60.30

Email: info@keeview.com